Informacije za starše bodočih prvošolcev 2024

VPIS V 1. RAZRED IN PREPIS

 

 

Starši vpišejo otroka v prvi razred v šoli, kjer ima otrok stalno oz. začasno prebivališče (matična šola). Prepis otrok iz drugih šolskih okolišev poteka na naslednji način: Starši vpišejo otroka v matično šolo. Na želeno šolo oddajo vlogo za prepis (v roku 14 dni po vpisu). O rešitvi vloge za prepis so starši pisno obveščeni. Obvesti jih želena šola, ki pa mora prej pridobiti soglasje matične šole.

 

Osnovna šola Prule vpisuje otroke, ki imajo prebivališče v šolskem okolišu Osnovne šole Prule. Če starši želijo, da bi otrok obiskoval Osnovno šolo Prule, pa ne stanujejo v šolskem okolišu Osnovne šole Prule, morajo vpis opraviti v osnovni šoli, kamor sodijo, na Osnovno šolo Prule pa naslovijo vlogo za prepis (v roku 14 dni po vpisu). Starši so o rešitvi vloge pisno obveščeni (v roku 30 dni oz. po zaključenem postopku usklajevanja in posvetovanja z matično šolo predvidoma v mesecu aprilu). Vloga za prepis otroka je dostopna na spletni strani šole (zavihek Za starše – Obrazci in vloge – Vloga za prepis otroka).

 

ODLOŽITEV ŠOLANJA

 

 

Postopek v primeru odložitve šolanja: Starši vpišejo otroka v 1. razred osnovne šole (vpis je obvezen). Ob vpisu povedo za namero odložitve šolanja. Šola sproži postopek ugotavljanja pripravljenosti otroka za vstop v šolo. Pripravljenost otroka za vstop v šolo ugotavlja strokovna komisija, ki jo sestavljajo vzgojitelj/vzgojiteljica iz vrtca (poda mnenje o socialni, čustveni zrelosti), šolska zdravnica (poda mnenje o telesni zrelosti; starši prejmejo pisno vabilo za zdravniški pregled), šolska specialna pedagoginja in šolska psihologinja (z otrokom opravi preizkus funkcionalne zrelosti; predvidoma v začetku meseca maja; starši prejmejo pisno vabilo za preizkus). Starši so o ugotovitvah komisije obveščeni do 1. junija.

 

Zakonska podlaga:

45. člen Zakona o osnovni šoli določa, da se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oz. na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

46. člen Zakona o osnovni šoli določa, da se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

60. b člen Zakona o osnovni šola določa, da o odložitvi začetka šolanja odloči ravnatelj na podlagi obrazloženega mnenja strokovne komisije, ki jo imenuje ravnatelj in jo sestavljajo šolski zdravnik, svetovalni delavec ter vzgojitelj oz. učitelj.

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED PRED VSTOPOM V ŠOLO

 

Pred vstopom v 1. razred otrok opravi zdravniški pregled pri šolski zdravnici. Osnovna šola posreduje šolskemu dispanzerju podatke o vpisanih otrocih v 1. razred. Starši prejmejo pisno vabilo za zdravniški pregled. Šolska zdravnica za Osnovno šolo Prule je mag. Aleksandra Aleksandrova Oberstar (Zdravstveni dom Ljubljana Center, Metelkova 9, Ljubljana).

 

JUTRANJE VARSTVO

 

Namenjeno je učencem od 1. do 4. razreda. Otrok je lahko vključen v jutranje varstvo, ni pa obvezno. Traja od 6.15 do 8.00. Za vključitev v jutranje varstvo je potrebna prijava, ki jo starši opravijo preko eAsistenta.

 

PODALJŠANO BIVANJE

Namenjeno je učencem od 1. do 5. razreda. Otrok je lahko vključen v podaljšano bivanje, ni pa obvezno. V času podaljšanega bivanja grejo učenci na kosilo, opravijo domače naloge, se tudi igrajo … Podaljšano bivanje poteka od konca pouka do 16.30. Za vključitev v podaljšano bivanje  je potrebna prijava, ki jo starši opravijo preko eAsistenta.

 

PREHRANA

Starši lahko naročijo otroka na:

  • zajtrk (samo za učence, ki se v jutranje varstvo vključijo do 7.15),
  • dopoldansko malico,
  • kosilo,
  • popoldansko malico (samo za učence, ki so vključeni v podaljšano bivanje).

Prehrana je plačljiva.

Staršem ni potrebno oddajati vloge za subvencijo prehrane na Center za socialno delo, razen v primeru, če nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku.

Prijavo na prehrano bo šola staršem posredovala naknadno po pošti.

 

V primeru dietne prehrane je potrebno predložiti zdravniško potrdilo.

 

ŠOLSKI AVTOBUS

Za učence od 1. do 5. razreda je organiziran prevoz s šolskim avtobusom.

Vsi učenci 1. razreda so upravičeni do prevoza s šolskim avtobusom. Učenci od 2.-5. razreda so do prevoza s šolskim avtobusom upravičeni, če je njihovo bivališče od šole oddaljeno več kot 4 km ali živijo na območju nevarne šolske poti. Vozovnico Urbana dobijo učenci v 6. razredu, če so do nje upravičeni.

Ob prihodu avtobusa na postajališče pri šoli učitelj/ica prevzame učence 1. razreda in jih pospremi do učilnice. Tudi v popoldanskem času učitelj/ica prevzame učence 1. razreda v šoli in jih pospremi do šolskega avtobusa.

Starši morajo zagotoviti spremstvo od doma do postajališča.

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ANGLEŠČINA Učenec lahko izbere neobvezni izbirni predmet angleščina. Neobvezni izbirni predmet angleščina se izvaja  2 uri tedensko. Učenec, ki izbere neobvezni izbirni predmet angleščina, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Neobvezni izbirni predmet angleščina je pri ocenjevanju izenačen z obveznimi predmeti. Zaključne ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznem izbirnem predmetu angleščina se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. Prijavo za vključitev v neobvezni izbirni predmet angleščina starši opravijo preko eAsistenta.

 

V mesecu maju je načrtovan roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev, kjer bodo informacije natančneje pojasnjene.

 

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov 1)