Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

 

 

Na osnovi 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 63/13, z dne 26. 7. 2013) Osnovna šola Prule, Prule 13, Ljubljana, zanjo ravnatelj Dušan Merc, izdaja

 

 

 

P R A V I L A

o prilagajanju šolskih obveznosti

I.     Splošna določba

Pravila urejajo postopek pridobitve statusa perspektivnega in vrhunskega športnika oz. perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika.

S tem pravilnikom se učencem omogoča delovanje in udeležbo na športnih oziroma kulturnih tekmovanjih oziroma prireditvah. 

 

II.     Pogoji za pridobitev statusa perspektivnega in vrhunskega športnika oz. perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika

1. člen

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in ostalih delavcev šole.

 

1. a člen

 

Status perspektivnega športnika ali perspektivnega mladega umetnika si lahko pridobi učenec, ki:
 • je član športnega kluba oziroma društva ali skupine, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi ali je mlad umetnik, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti;
 • je v lanskem šolskem letu dosegel visoke športne ali umetniške dosežke, ki ga uvrščajo med petnajst najboljših v Sloveniji v njegovi starostni kategoriji ali se je v okviru uradnih državnih tekmovanj uvrščal v prvo tretjino najboljših v svoji kategoriji;
 • trenira ali vadi najmanj 6 delovnih ur tedensko ter je dodatno obremenjen med vikendi;
 • se pripravlja za tekmovanja in tekmuje na regijskih in državnih tekmovanjih ali tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih ali kulturnih zvez;
 • je pravočasno oddal potrebno dokumentacijo;
 • redno izpolnjuje šolske obveznosti;
 • je vzoren učenec pri vseh predmetih;
 • ne sme imeti izrečenega vzgojnega opomina;
 • ne sme neopravičeno izostajati od pouka;
 • ima primeren odnos do učencev in delavcev šole.
Status vrhunskega športnika ali mladega umetnika si lahko pridobi učenec, ki: 
 • je uradni član športnega kluba oziroma društva ali skupine na državni ravni, ki je registriran pri nacionalni panožni športni ali kulturni zvezi;
 • je v lanskem šolskem letu dosegel vrhunski športni ali kulturni dosežek na mednarodni ravni oziroma se je na tekmovanjih, ki so organizirana v okviru uradnih državnih tekmovanj, uvrščal med pet najboljših v svoji starostni skupini ali v prvo desetino najboljših v svoji starostni skupini;
 • trenira ali vadi pod strokovnim vodstvom najmanj 10 delovnih ur tedensko ter je dodatno obremenjen med vikendi;
 • se pripravlja za tekmovanja in tekmuje na državnih ali tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih ali kulturnih zvez;
 • se uvršča med prvih pet v svoji starostni skupini/kategoriji;
 • v preteklem ali tekočem šolskem letu dosega prvih pet mest v mednarodnem merilu (mora pridobiti ustrezna potrdila pri Olimpijskem komiteju Slovenije za športnike ali v javnem kulturnem zavodu na državni ravni);
 • je pravočasno oddal potrebno dokumentacijo;
 • redno izpolnjuje šolske obveznosti;
 • je vzoren učenec pri vseh predmetih;
 • ne sme imeti izrečenega vzgojnega opomina;
 • ne sme neopravičeno izostajati od pouka;
 • ima primeren odnos do učencev in delavcev šole.

III.     Postopek za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

 

2. člen

Za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika lahko zaprosijo učenec in njegovi starši oziroma učenčevi zakoniti zastopniki.  

 

Za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika je potrebno predložiti:

 • vlogo za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika (obrazec se dobi pri razredniku ali na spletni strani OŠ Prule),
 • potrdilo, da je učenec registriran pri klubu,
 • urnik rednih treningov in tekmovanj.

Za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika je potrebno predložiti:

 • vlogo za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika (obrazec se dobi pri razredniku  ali na spletni strani OŠ Prule),
 • potrdilo o vpisu v glasbeno ali drugo šolo,
 • urnik pouka.

Vsa potrdila morajo biti priložena v originalnem izvodu s strani nacionalne športne panožne zveze oziroma glasbene ali druge šole, opremljena z imenom, priimkom, funkcijo in lastnoročnim podpisom odgovorne osebe ter z uradnim žigom ustanove, ki potrdilo izda.

 

3. člen

 

Vloga za pridobitev statusa se z zahtevanimi dokazili predloži v tajništvo šole do 30. 9. v tekočem šolskem letu, izjemoma med šolskim letom. Morebitne dopolnitve vlog se sprejemajo do 10. 10. v tekočem šolskem letu.

 4. člen

Sklep o statusu perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika in iz tega naslova dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se izdata najkasneje do 20. 10. v tekočem šolskem letu, če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji.

5. člen

Če pridobitvi statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika in iz tega naslova prilagajanju šolskih obveznosti eden od staršev izrecno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

6. člen

Ravnatelj učencu dodeli status perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

Status preneha z naslednjim dnem od datuma, do katerega je bil dodeljen.

7. člen

O dodelitvi, odvzemu ali mirovanju statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika in iz tega naslova dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

8. člen

Postopek za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika vodi učenčev razrednik.

Razrednik:

 • starše pisno pozove k dopolnitvi vloge, v kolikor vloga ni popolna in pri tem navede, kaj je potrebno dopolniti in rok, do katerega je potrebno vlogo dopolniti,
 • najkasneje do 10. 10. v tekočem šolskem letu ustno obvesti ravnatelja o prejetih vlogah,
 • najkasneje do 15. 10. v tekočem šolskem letu pisno skliče oddelčni učiteljski zbor in nanj povabi tudi ravnatelja,
 • oddelčni učiteljski zbor in ravnatelja ustno seznani s posameznimi vlogami (ime, priimek učenca, vrsta statusa, ustreznost – popolnost vloge, druge posebnosti),
 • vodi zapisnik sestanka oddelčnega učiteljskega zbora (naslov šole, datum, opravilna številka, dnevni red, razprava – mnenje oddelčnega učiteljskega zbora, razprava – dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti, sklepi, lista prisotnih),
 • pripravi sklep o odločitvi in dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.  

 Ravnatelj:

 •  določi datum sestanka oddelčnega učiteljskega zbora,
 • sodeluje na oddelčnem učiteljskem zboru in se seznani s posameznimi predlogi za dodelitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika,
 • si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora,
 • podpiše sklep in ga izda,
 • podpiše dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti in ga izda.

 9. člen

Sklep o dodelitvi statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika začne veljati, ko ga podpišeta oba starša oziroma učenčevi zakoniti zastopniki.

IV. Prilagajanje šolskih obveznosti

10. člen 

S pisnim dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti med šolo, učenci in starši. 

11. člen 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 8 dneh po pridobitvi statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika. Veljati začne, ko ga podpišeta oba starša oziroma učenčevi zakoniti zastopniki. 

12. člen 

 S pisnim dogovorom se prilagodijo:

 • obiskovanje pouka in drugih dejavnosti,
 • načini in roki za ocenjevanje znanja ter
 • drugo.

13. člen 

Prilagajanje obveznosti in ugodnosti za perspektivnega športnika oziroma mladega umetnika 

Ugodnosti pri ocenjevanju: 

 • Učenec sam izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva in se zanj dogovori skupaj z učiteljem predmeta.
 • Dogovorjeni datumi ustnega ocenjevanja se praviloma ne spreminjajo.
 • Učenec mora biti ocenjen najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Če do takrat ni ocenjen, ga lahko učitelj vpraša kadar koli po svoji presoji.
 • Pisna ocenjevanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. v dogovoru z učiteljem tudi drugače, če je na dan pisnega ocenjevanja znanja opravičeno odsoten.  

Za datum pisnega ocenjevanja se dogovori pred predvidenim izostankom.

 

 • Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem v času učiteljevega rednega delovnega časa ob predhodnem dogovoru z učiteljem.
 • V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem načinu ocenjevanja znanja (razredni ali predmetni izpit v razpisanih rokih).
 • V posameznem obdobju je lahko učenec tudi neocenjen, če je bil odsoten 60 % ali več od predvidenih učnih ur, namenjenih za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. V tem primeru pridobi učenec ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju.

Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca pri pouku:

 1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov/priprav do 2 šolski uri dnevno, če ta poteka istočasno kot pouk.
 2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav, tekmovanj in treningov. Čas odsotnosti je odvisen od športne panoge/vrste tekmovanja in mora biti predhodno najavljen s strani kluba/šole ali nacionalne panožne zveze.

V ta namen mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oziroma obvestilo kluba ali društva ali letni načrt dela, iz katerega sta razvidna razlog načrtovane odsotnosti in verodostojnost dokumenta.

Obveznosti pri statusu perspektivnega športnika oziroma mladega umetnika

Obveznosti učenca so:

 • vestno opravljanje šolskih obveznosti,
 • dogovarjanje z učiteljem za ustno ali pisno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem; dogovorjenega načrta se mora držati,
 • sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, bolezen, itd.),
 • redno obveščanje staršev in trenerja/učitelja o učnem uspehu,
 • zastopanje matične šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah.

Obveznosti staršev so:

 • redno spremljanje uspeh in vedenje učenca,
 • obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 • obveščanje šole o terminih treningov, priprav in tekmovanj,
 • vnaprej morajo napovedati izostanke in jih redno opravičevati (obvezna priloga je potrdilo kluba o dodatnih terminih treningov, priprav in tekmovanj),
 • sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, bolezen, itd.).  

 Obveznosti učiteljev so:

 • dogovarjanje z učencem za termin ustnega ocenjevanja znanja,
 • nudenje dodatne razlage (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje,
 • učenca morajo opravičiti ustnega ocenjevanja dan po tekmi ali tekmovanju – razen če gre za napovedana ustna ocenjevanja,
 • sodelovanje pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru vnaprej napovedane odsotnosti – učencu v učbenikih označi snov, ki se bo med njegovo daljšo odsotnostjo obravnavala.
Prilagajanje obveznosti in ugodnosti za učence s statusom vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

Ugodnosti pri ocenjevanju:

 • Učenec sam v dogovoru z učiteljem izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva. Dogovorjeni datumi ustnega ocenjevanja se praviloma ne spreminjajo.
 • Učenec mora biti ocenjen 14 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja, če to ni možno, se dogovori z učiteljem za nadomestni termin.
 • Če je učenec na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten, lahko opravi pisna ocenjevanja individualno pri rednem pouku oz. v dogovoru z učiteljem tudi drugače. Za datum pisnega ocenjevanja se dogovori pred predvidenim izostankom.
 • Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje v času učiteljevega rednega delovnega časa.
 • Učenec ima lahko individualni program pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru z učiteljem športne vzgoje in podanem pisnem predlogu trenerja ter njegovem obisku učitelja športne vzgoje, ki učenca poučuje.
 • V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem načinu ocenjevanja znanja (razredni ali predmetni izpit v razpisanih rokih). Učenec je lahko neocenjen tudi, če je bil odsoten 60 % ali več od predvidenih učnih ur, namenjenih za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu.

Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca od pouka:

 1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov do 3 šolske ure dnevno, če ti potekajo istočasno kot pouk.
 2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav, tekmovanj in treningov. Čas odsotnosti je odvisen od športne panoge, tekmovanja in mora biti predhodno najavljen s strani kluba ali zavoda. V ta namen mora učenec prinesti ustrezno potrjeno opravičilo oziroma obvestilo kluba oziroma društva ali letni načrt dela, iz katerega sta razvidna razlog načrtovane odsotnosti in verodostojnost dokumenta.
Obveznosti s statusom vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika

Obveznosti učenca so:

 • vestno opravljanje šolskih obveznosti,
 • dogovarjanje z učiteljem za ustno ali pisno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem,
 • dogovorjenega načrta se mora držati, – sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba, izpis iz šole itd.),
 • redno obveščanje staršev in trenerja/učitelja o učnem uspehu,
 • zastopanje svoje šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah.

Obveznosti staršev so:

 • redno spremljanje uspeh in vedenje učenca,
 • obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
 • obveščanje šole o terminih treningov, priprav in tekmovanj,
 • vnaprej morajo napovedati izostanke in jih redno opravičevati (obvezna priloga je potrdilo kluba o dodatnih terminih treningov, priprav in tekmovanj),
 • sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, bolezen, itd.).

Obveznosti učiteljev so:

 • dogovarjanje z učencem za termin ustnega ocenjevanja znanja,
 • nudenje dodatne razlage, če jo le-ta potrebuje (po dogovoru),
 • učenca morajo opravičiti ustnega ocenjevanja dan po tekmi,
 • sodelovanje pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru napovedane intenzivnosti vadbe,
 • učencu v učbenikih označiti snov, ki jo bodo med njegovo daljšo odsotnostjo obravnavali.  

 14. člen

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako zavezujoč za učenca, njegove starše oziroma zakonite zastopnike in šolo oziroma učitelje.

V. Prenehanje in mirovanje statusa 

 15. člen

Učencu status in iz tega naslova dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti lahko preneha ali miruje, lahko pa mu je začasno ali trajno odvzet.

Na predlog razrednika ali učiteljskega zbora ravnatelj lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:

 • če tako menijo njegovi starši in to namero tudi pisno podajo,
 • če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša,
 • če zboli ali se poškoduje,
 • če se učenec nešportno ali nekulturno obnaša v šoli ali pri šolskih dnevih dejavnosti in mu je bil zato izrečen kakršen koli vzgojni ukrep,
 • če učenec zanemarja oz. odklanja delo pri pouku,
 • če k pouku športne vzgoje ne prinaša športne opreme,
 • če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal,
 • če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski ekipi, na tekmovanju/prireditvi, kjer zastopa šolo,
 • če preneha z aktivnim treniranjem ali delovanjem,
 • če neopravičeno izostaja od pouka,
 • če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti,
 • če krši Pravila šolskega reda,
 • če krši določila tega pravilnika,
 • če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status,
 • če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.

 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora in upoštevati predpisana dokazila v zvezi s statusom.

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

O odvzemu oziroma času mirovanja statusa odloči ravnatelj v 8 dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

16. člen

 

Status in iz tega naslova dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se učencu vrne po poteku roka mirovanja, oziroma ko učenec izpolni vse obveznosti iz teh pravil in obveznosti, ki so določene z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole.

 

VI. Varstvo pravic

 

17. člen

 

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa, zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.

Uvedbo postopka na šoli zahtevajo starši ali zakoniti zastopniki učenca s pisno pritožbo, ki jo je potrebno vložiti v 8 dneh po prejetem pisnem sklepu in dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti oziroma v 30 dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.

18. člen

 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole.

Na odločbo ravnatelja o dodelitvi statusa učencu ali sklepu o zavrnitvi vloge je možna pritožba na Svet zavoda. Svet zavoda – predsednik Sveta zavoda – v zvezi s pritožbo v skladu s 60. b in 60. c členom Zakona o osnovni šoli (Ur. list RS, št. 81106 – UPB in 102107) imenuje pritožbeno komisijo v sestavi petih članov, od katerih so trije predstavniki strokovnih delavcev šole in dva zunanja člana. O pritožbi pritožbena komisija odloča v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe.

Odločitev pritožbene komisije o pritožbi je dokončna.

19. člen

 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.

 

VII. Končna in prehodna določba

 

20. člen

 

Ta pravila začnejo veljati in se uporabljati 27. 9. 2013.

V šolskem letu 2013/2014 je rok za oddajo vlog 25. 10. 2013, postopek se prilagodi v skladu z roki, določenimi s tem pravilnikom.

 

Ravnatelj OŠ Prule: Dušan Merc